Algemene voorwaarden Clowns Perspectief

1. Definities

1. Dienstverlener: Clowns Perspectief, gevestigd te Albrechtsveld 32, 2804 WC te Gouda, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56979118;

2. Opdrachtgever: de partij voor wie de door Dienstverlener uit te voeren werkzaamheden worden verricht, hetzij bij Opdrachtgever zelf, hetzij bij de Dienstverlener, hetzij bij derden;

3. Diensten: de prestaties waartoe Dienstverlener zich verbonden heeft, zoals een workshop, een training of clowns interventie , die zijn dan wel worden geleverd door Dienstverlener aan Opdrachtgever, dan wel beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Dienstverlener aan Opdrachtgever, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Dienstverlener voor Opdrachtgever verricht en of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten;

4. Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Dienstverlener en Opdrachtgever, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een prijs zijn vastgesteld.

5. Deelnemer: een ieder die actief dan wel passief deelneemt aan een door Dienstverlener georganiseerde (groeps-)activiteit.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Dienstverlener ter zake diensten aan of voor Opdrachtgever.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop – en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dienstverlener en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

5. Opdrachtgever geeft Dienstverlener bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

6. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Dienstverlener worden mede gemaakt voor derden, die door of voor Dienstverlener in de relatie met Opdrachtgever worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Opdrachtgever. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Dienstverlener en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

3. Offertes

1. Offertes van Dienstverlener zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 25 dagen na de datum van de offerte; Dienstverlener is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 25 dagen wordt bevestigd.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW is Dienstverlener niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding van offerte aangebrachte wijzigingen, tenzij deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door Dienstverlener zijn bevestigd.

3. In offertes van Dienstverlener genoemde levertijden en andere voor te verrichten prestaties van Dienstverlener genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. De door Dienstverlener opgegeven prijzen zijn exclusief consumpties van de deelnemers,  reis- en verblijfkosten, BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.

5. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener komt tot stand op het moment dat zij een schriftelijke overeenkomst ondertekenen of dat Dienstverlener per e-mail de opdracht bevestigd.

2. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand gekomen te zijn indien Dienstverlener, na aanvaarding van een offerte of aanbieding door Opdrachtgever aanvangt met het leveren van de Dienst.

3. Bij groepstrainingen en workshops voor individuen is de deelname pas verzekerd na een aanbetaling door Deelnemer van 25% van de totale opgegeven kosten.

4. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij Dienstverlener aanwezige kennis.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dienstverlener het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan alle condities waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, is voldaan.

5. Annulering, wijziging en ontbinding van de overeenkomst

1. Als een overeenkomst door de Opdrachtgever wordt geannuleerd 4 weken of minder voor aanvang van de dienstverlening zijn annuleringskosten verschuldigd:

a) bij annulering tussen de 28e dag tot de 21e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de overeengekomen som;

b) bij annulering tussen de 21e dag tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 50% van de overeengekomen som;

c) bij annulering tussen de 14e dag tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de overeengekomen som;

d) bij annulering op of na de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som.

2. Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen per e-mail of schriftelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

3. Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie dan wel prijsverlaging plaats.

4. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Dienstverlener, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.

5. Als Dienstverlener aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is Dienstverlener, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Dienstverlener tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden Dienstverlener zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

6. Dienstverlener kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Dienstverlener zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7. Bedragen die Dienstverlener heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6. Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum.

2. Betaling dient te geschieden doormiddel van overmaking ten gunste van een door Dienstverlener aan te wijzen bank- en/of girorekening.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 6.1 genoemde termijn heeft betaald, is Dienstverlener gerechtigd, nadat Opdrachtgever een laatste termijn is gesteld van 10 dagen om aan zijn algehele betalingsverplichting te voldoen, deze zonder nadere ingebrekestelling en sommatie in rechte te betrekken.

4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het voorafgaande lid bepaalde termijn heeft betaald, is Dienstverlener gerechtigd een rente te berekenen van 1% per maand cumulatief.

5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door interne deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal het bedrag, inclusief rente berekend op basis van het incassotarief zoals dit wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze kosten zijn direct opeisbaar.

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op. Daarnaast zal elke betaling door de Opdrachtgever plaatsvinden zonder enige verrekening en als eerste strekken, ongeacht de betalingsomschrijving, ter voldoening van de eventueel nog te betalen rente en incassokosten waarna het in mindering gebracht zal worden op de factuur waarvan de betalingstermijn het meest is overschreden.

7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het uitsluitend oordeel van Dienstverlener daartoe aanleiding geeft, is Dienstverlener gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld “aanvullende” zekerheid stelt in een door Dienstverlener te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet aan Dienstverlener. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Dienstverlener gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Dienstverlener uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, direct opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling hiertoe vereist is.

7. Intellectueel eigendom

1. Alle door Dienstverlener verstrekte stukken, zoals hand-outs, programma’s, et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

2. Dienstverlener behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever c.q. Deelnemer lijdt door tekortkomingen van Dienstverlener en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade aantoonbaar het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dienstverlener.

2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor: a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Dienstverlener of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever; b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Dienstverlener ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Dienstverlener en de door Dienstverlener ingeschakelde derden voor door Opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

4. Aansprakelijkheid van Dienstverlener voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5. Opdrachtgever is gehouden Dienstverlener schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Dienstverlener en de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Dienstverlener.

6. Als Dienstverlener ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.

7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Dienstverlener schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

8. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan Dienstverlener verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

9. Deelnemers aan een door Dienstverlener verleende Dienst nemen deel op eigen risico, en voor eigen verantwoordelijkheid.

9. Overmacht

1. Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Dienstverlener en of derden die Dienstverlener voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

2. In geval van overmacht aan de zijde van Dienstverlener worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Dienstverlener langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

10. Bescherming gegevens & privacy

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Dienstverlener kan gegevens van Opdrachtgever verwerken voor het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen), alsmede voor de (al dan niet door derden uitgevoerde) analyses van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

11. Bijzondere bepalingen van Diensten

Ten aanzien van de Diensten gelden nog de volgende aanvullende bepalingen:

1. Dienstverlener behoudt zich steeds het recht voor om af te wijken van de volgorde en/of de inhoud en/of van de opgegeven activiteit(en).

2. Indien is overeengekomen dat Dienstverlener een Dienst op een door de Opdrachtgever aan te wijzen locatie zal verlenen, niet zijnde een locatie geregeld door Dienstverlener, dan dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte ruimte en voor voldoende en volledig geïnstalleerde apparatuur en hulpmiddelen conform de daartoe met Dienstverlener gemaakte afspraken. Bij nalatigheid met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, is Dienstverlener gerechtigd de Dienst met het hierdoor ontstane tijdsverlies in te korten dan wel de extra bestede tijd aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Door Dienstverlener tijdens activiteiten gemaakte foto’s en video’s kunnen na de activiteit(en) gepubliceerd worden op de websites van Dienstverlener en voor andere promotionele doeleinden van de activiteiten van Dienstverlener worden gebruikt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Het is Opdrachtgever toegestaan om in overleg met Dienstverlener foto’s en/of audio- en video opnames te (laten) maken, doch uitsluitend onder de voorwaarde dat kopieën van het materiaal worden toegezonden aan Dienstverlener per e- mail of per post. Opdrachtgever geeft aan Dienstverlener daarmee toestemming deze foto’s conform de bepalingen van de AVG te gebruiken voor promotionele activiteiten.

12. Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij de Dienstverlener.

2. In het geval dat er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden van toepassing zijn, geldt de volgende rangorde: 1 specifieke overeenkomst, 2 deze algemene voorwaarden, 3 algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

3. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangende met de overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Gouda.

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Back to top